Algemene Reisvoorwaarden v.o.f. Authentic Italia

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.      Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen welke zijn georganiseerd door v.o.f. AUTHENTIC ITALIA, gevestigd te Voorburg.

2.      Naast deze reisvoorwaarden zijn mede van toepassing de voorwaarden zoals vermeld in de voor een reisproject uitgegeven publicaties (folders, brochures, advertenties etc.)

3.      Bij tegenstrijdigheid tussen deze reisvoorwaarden en de onder lid 2 vermelde voorwaarden prevaleren de voorwaarden die vermeld staan in een voor een reisproject uitgegeven publicatie.

Artikel 2 - Totstandkoming reisovereenkomst
1.      De reisovereenkomst tussen
AUTHENTIC ITALIA en een opdrachtgever komt tot stand op het moment dat AUTHENTIC ITALIA naar aanleiding van een schriftelijke of mondelinge opdracht aan opdrachtgever een schriftelijke nota/bevestiging van de boeking c.q. opdracht afgeeft.

2.      De inhoud van de reisovereenkomst wordt bepaald door het door AUTHENTIC ITALIA gepubliceerde reisprogramma en/of door een andere van AUTHENTIC ITALIA afkomstige publicatie(s) - één en ander aan te duiden als: het reisprogamma. Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van AUTHENTIC ITALIA vereist.

Artikel 3 - Betaling
1.      Betaling van de reissom dient te geschieden binnen de termijnen welke op de nota/bevestiging staan vermeld.

2.      Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt AUTHENTIC ITALIA zich het recht voor de geboekte reis te annuleren, waarbij annuleringskosten zullen worden berekend. De artikelen   7 en 11 zijn hierbij van toepassing.

Artikel 4 - Reissom, reisduur en reisprogramma
1.      De gepubliceerde reissom geldt per persoon. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen welke in het reisprogramma staan vermeld. Voor de huur van woningen geldt de reissom per gehuurde accommodatie
.

2.      De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen en belastingen, zoals deze aan  AUTHENTIC ITALIA bekend waren op de dag van het in druk geven van het reisprogramma. AUTHENTIC ITALIA  behoudt zich het recht voor ingeval van wijzigingen van prijzen of belastingen, tot wijziging van de reissom. Indien deze wijziging een verhoging van de reissom met meer dan 15% inhoudt, dan heeft de opdrachtgever het recht de reis te annuleren met   aanspraak op restitutie van reeds betaalde reissom(en). Voornoemde annulering dient echter schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat door AUTHENTIC ITALIA mededeling aan de opdrachtgever is gedaan van de prijsverhoging.

3.      Indien de reisduur in het programma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend.

4.      Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden AUTHENTIC ITALIA niet.

Artikel 5 - Documenten
1.      De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort.

2.      Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening en/of   voor rekening van de  opdrachtgever.

Artikel 6 - Reisbescheiden
1.     De benodigde reisbescheiden zullen als regel één week voor de vertrekdatum in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld, mits de volledige reissom door
AUTHENTIC ITALIA is ontvangen. AUTHENTIC ITALIA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven of ter beschikking gesteld.

2.      Kosten als gevolg van verlies en/of diefstal van reisbescheiden (vliegtickets etc.) zijn voor rekening en verantwoording van de reiziger.

        Artikel 9 lid 4 is mede van toepassing.

Artikel 7 - Annulering door opdrachtgever
1.      Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever zijn voor iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

  • Bij annulering tot 12 weken voor vertrek: 30% van de reissom
  • Bij annulering tussen 12 weken en 6 weken voor vertrek: 50% van de reissom
  • Bij annulering binnen 6 weken voor vertrek: 100% van de reissom

2.        Een annulering dient schriftelijk te geschieden. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst door  AUTHENTIC ITALIA.

3.  AUTHENTIC ITALIA biedt zelf geen annuleringsverzekering aan. We adviseren u dan ook een annuleringsverzekering af te sluiten! Dit kan gewoon bij uw eigen verzekeringsmaatschappij of bank .

4. Bovengenoemde regeling is alleen van toepassing indien er geen boekingscontract is gemaakt tussen de opdrachtgever en AUTHENTIC ITALIA met afwijkende boekingsvoorwaarden. Zo mogelijk zijn afwijkende voorwaarden van toepassing.

Artikel 8 - Wijzigingen en annulering door AUTHENTIC ITALIA.
1.     
AUTHENTIC ITALIA behoudt zich het recht voor wijzigingen in het vervoer aan te brengen, wat onder meer kan betreffen de wijziging van de vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), van een ander type van het zelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder, een en ander zonder verhoging van de reissom.

2.       AUTHENTIC ITALIA behoudt zich het recht voor de hotelaccommodatie te wijzigen met dien verstande dat aan de reiziger, zonder verhoging van de reissom, een minimaal gelijkwaardige accommodatie wordt aangeboden.

3.      AUTHENTIC ITALIA behoudt zich het recht voor de reis te annuleren indien wegens onvoldoende deelname, het vereiste minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Kennisgeving hiervan zal steeds uiterlijk 7 dagen voor de datum van vertrek plaatsvinden. De gehele reissom wordt door AUTHENTIC ITALIA aan de opdrachtgever gerestitueerd.

4.      Indien door overmacht, waaronder begrepen o.a. staking, weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen etc., een reis niet kan worden uitgevoerd, verplicht AUTHENTIC ITALIA zich tot volledige terugbetaling van de geheel of gedeeltelijk betaalde reissom.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid van AUTHENTIC ITALIA
1.      Indien de reis niet overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd is AUTHENTIC ITALIA voor de daardoor opgekomen schade aansprakelijk, zulks met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

2.      De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.

3.      AUTHENTIC ITALIA is niet aansprakelijk voor de in het eerste lid bedoelde schade, voor zover deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet   of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

4.      De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de opdrachtgever respectievelijk de reiziger, mocht lijden in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep, is uitgesloten.

Artikel 10 - Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger
1.      De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van  
AUTHENTIC ITALIA ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het reisprogramma en de aanwijzingen van de reisleiding.

2.      De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door AUTHENTIC ITALIA , c.q. de reisleiding, van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 - Rente- en incassokosten
        De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens
AUTHENTIC ITALIA heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,—.

 

Aangesloten bij:

LogoPNG9

GGTO logo Oranje

 

Reisverzekering:

120x60

AANBIEDING

 

Personeelsreis Sicilië

Wandelreis Abruzzo

Groepsreis Rome

Personeelreis Turijn

fietsen Turijn

Ga naar boven